Ada Stok
Terjemah Kitab Kuning
SIRRUL JALIL Fadhilah dan Khasiat Hasbunallah Wanikmal Wakil
Rp 25,000
Rp 20,000
Dapatkan Potongan 20%

Puji syukur hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan ilmu-Nya kepada ummat manusia. Shalawat clan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad yang membawa ilmu dan memberi contoh bagaimana mengamalkan ilmunya itu, kemudian semoga tenumpah kepada keluarga dan shahabat nabi, selagi ilmu Allah masih ada di bumi ini.


Dengan senang hati kami telah dapat menyclesaikan naskah kecil yang kami terjemahkan dari kitab "ASSIRRUL JALIL" yang disusun

oleh Syeikh Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dengan tuj uan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. 


Kepada para ulama dan ahli yang arif bijaksana penulis sangat mcngharapkan fatwanya dan tegur sapanya untuk kebaikan dan perbaikan buku ini dalam penerbitan sclanjutnya. Kepada Allah swt. kami mohon taufiq dan hidayah-Nya, semoga usaha ini senantiasa dalam keridlaan-Nya. Amin.
Berat: 120g
Pengiriman
Kirim ke:
Dikirim dalam 24 jam,
(Setelah pembayaran dikonfirmasi)